Tekst głównych zmian w Statucie:

&1. Nazwa i siedziba

1.1 Stowarzyszenie "Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu" (dalej zwane odpowiednio Stowarzyszeniem) działa na podstawie art.60 ff Kodeksu Prawa Cywilnego (Zivilgesetzbuch). Nazwa Stowarzyszenia w języku niemieckim brzmi: "Begegnungs- und Gebets-Zentrum in Zürich"

1.2 Siedzibą Stowarzyszenia jest Zurych.

&2. Charakter i Cele

2.1 Stowarzyszenie ma charakter wyższej użyteczności publicznej.

2.2 Celem Stowarzyszenia jest:
a) nabycie i prowadzenie obiektu (Centrum), w którym znajdą się kaplica i inne pomieszczenia dla potrzeb duchowych i kulturowych Polonii w Szwajcarii
b) służenie polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum
c) organizacja różnych imprez kulturalnych na rzecz celów (&2.2a i &2.2b) Stowarzyszenia.

2.3 Stowarzyszenie nie jest zorientowane komercyjnie i nie dąży do zysków dla swoich członków.

&12. Rozwiązanie Stowarzyszenia

12.1 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych i honorowych przez specjalnie w tym celu zwołane Walne Zebranie.
Do rozwiązania wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków.

12.2 Pozostały majątek Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Walnego Zebrania tylko na rzecz polskiego duszpasterstwa katolickiego w Szwajcarii lub innej organizacji wyższej użyteczności dbającej o zachowanie kultury i duchowej tradycji Polonii w Szwajcarii i która spełnia warunki określone w &13. Podział majątku pomiędzy członków Stowarzyszenia jest wykluczony.

&13. Stosunek Stowarzyszenia do innych organizacji polonijnych w Szwajcarii

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu religijno-społecznym wspólnoty polskiej w Szwajcarii, współdziała i wspiera wszystkie organizacje polonijne, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia i z chrześcijańską hierarchią wartości.

&14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zebranie w dn. 23.06.2013 r.