Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu   24.06.2007

W dniu 24.06.2007 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM. Na skutek odwołania z dniem 1 lipca dotychczasowego duszpasterza w Zurychu, ks. Włodzimierza Czerwińskiego,  oraz niepewności co do dalszej organizacji Polskiej Misji Katolickiej na tym terenie zaszła potrzeba sprecyzowania celów oraz zmiany adresu Stowarzyszenia. Podkreślone zostało, że nasze starania dotyczą przede wszystkim duszpasterstwa w Zurychu i okolicach (tzn. na obszarze niemieckojęzycznej Szwajcarii) oraz że chcemy mieć ścisłą więź z tutejszym duszpasterzem odpowiedzialnym za ten obszar. Jednocześnie chcemy być otwarci dla całej szwajcarskiej Polonii (p. szczegóły poniżej). Zmiany te zostały przyjęte jednomyślnie przez zebranych.

Na tym Walnym Zebraniu dokonano również zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. Na miejsce p. Zenony Bossi i p. Zbigniewa Zółtowskiego weszli p. Urszula Piotrowska-Hoffmann (ośrodek Zurych) oraz p. Władysław Barczyk (ośrodek St.Gallen). Bardzo dziękuję ustępującym za całą dotychczasową włożoną przez nich pracę. Na skutek odwołania z PMK przestał być członkiem Zarządu również ks. W.Czerwiński. Jego miejsce pozostaje zarezerwowane dla nowego duszpasterza.

Aktualnie wiemy już, że nowy rektor PMK w Szwajcarii, ks. Sławomir Kawecki, ma do pomocy ks. Krzysztofa Zadarko jako duszpasterza na terenie Zurychu.

Nasz kapitał stale wzrasta. Chociaż wolniej, niż zakładano, ale systematycznie. Aktualnie (koniec listopada) przekroczył już 250000 Fr. Jest to zasługa wielu wytrwałych ofiarodawców jak również ludzi zaangażowanych, a szczególnie członków Zarządu, którzy przez swoją bezinteresowną pracę umożliwiają funkcjonowanie Stowarzyszenia z minimalnymi kosztami administracyjnymi. Przy tej okazji składam najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do  realizacji naszego celu.

 

Następujące paragrafy w Statucie otrzymały nowy tekst:

 

§2.2      Celem Stowarzyszenia jest:

a)  nabycie i prowadzenie Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu, w którego skład wejdą kościół lub kaplica, sale katechetyczne, sale na spotkania modlitewno-formacyjne i kulturalno-społeczne dla potrzeb PMK w Zurychu, z możliwością korzystania przez związki polonijne w Szwajcarii

b)  służenie polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii, a szczególnie w diecezjach niemieckojęzycznych, na  których terenie działa PMK w Zurychu, poprzez nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń Centrum

c)  organizacja różnych imprez na rzecz celów §2.2a i §2.2b Stowarzyszenia.

§7         Zarząd

§7.2      Kapłan odpowiedzialny za PMK w Zurychu, rezydujący na obszarze jej działania i będący członkiem Stowarzyszenia, wchodzi z urzędu w skład Zarządu.

§12       Rozwiązanie Stowarzyszenia

§12.2    Pozostały majątek Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Walnego Zebrania tylko na rzecz polskiego duszpasterstwa katolickiego w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Podział majątku pomiędzy członków Stowarzyszenia jest wykluczony.

 

Antoni Zgliński, prezes