Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu za rok 2004

Wpływy:

Wpłaty indywidualne  (Migros Bank)       13 665.75
Wpłaty indywidualne (PC PMK ZH)           1 028.45
Dochód z imprez organizowanych 
przez Stowarzyszenie                            7 915.10
Zbiórki po Mszach św. w Zurychu            2 061.10
Dochód ze sprzedaży (obrazy,karty,płyty itd.)             3 994.20
Składki członkowskie                              5 550.00
Odsetki bankowe                                 1 416.50

Suma                                         35 581.10 CHF

Wydatki:
Materiały biurowe                                    933.50
Opłaty pocztowe                                     800.35
Opłaty urzędowe                                       12.00
Opłaty bankowe                                      313.70

Suma                                           2 059.55 CHF

Zysk w okresie 01.01.03-31.12.04 wynosi 33 521.55

Bilans na dzień 31.12.2004

Migrosbank-Privatkonto (16726.954.0/04)     5 133.75
Migrosbank-Anlagesparkonto (42 050514905)         164 889.15
Kasa                                                           253.80 
Aktywa tranzytoryczne                                 495.80

Całkowity majątek Stowarzaszenia       170 772.50 CHF

W/w bilans został zatwierdzony przez Walne Zebranie 
Stowarzyszenia dnia 13 marca 2005 r.
Zestawienie sporządziła
Zenona Bossi, skarbnik Stowarzyszenia