Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy
choć poległ Wódz życia
króluje dziś żywy.

Radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 
obfitości Darów Ducha św. i wielu łask potrzebnych 
na codzień członkom Stowarzyszenia CSiM, darczyńcom i sympatykom życzy

Redakcja

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu

Już prawie rok minął od ostatniego Walnego Zebrania. Rok ten w szczególny sposób pokazał na przykładzie Misji w Marly, jak ważne dla przetrwania jest posiadanie własnego zaplecza lokalowego i możliwie finansowego. A ci, co byli 7 marca na Mszy św. w Zurychu, widzieli jak bardzo jest potrzebny własny ośrodek, w którym wszyscy będą mogli się pomieścić, zarówno na Mszy św. jak i potem.

W minionym roku następowała dalsza stabilizacja naszego Stowarzyszenia. Jesteśmy coraz częściej postrzegani jako licząca się działalność na rzecz Polonii. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Stowarzyszenia CSiM (wejście poprzez www.pmk-zurich.ch). Wielkie dzięki dla p. Pawła Pyka, który je przywrócił do życia i dba o nie dalej. Również wydawany przez ks. W. Czerwińskiego biuletyn Stowarzyszenia (dwa numery w ub. roku) trafia do ok. tysiąca adresatów. Jest to podstawowy sposób, aby z naszymi informacjami i przekazami wpłat dotrzeć do szerokiego ogółu Polaków w Szwajcarii.

Stowarzyszenie liczy nie tylko na ofiary innych, ale stara się w miarę swoich skromnych możliwości zbierać fundusze przez własną pracę. Do tego należy organizacja „kawy” po Mszy św. oraz współorganizacja większych świąt w Zurychu, np. święta narodowe 3 maja i 11-listopada, opłatek, jubileusz Misji. Dochody z tych imprez były przeznaczone w całości na Centrum. Jest to jednocześnie wkład innych grup działających przy Misji na rzecz przyszłego Centrum. Zresztą nie jedyny. Na ostatnim opłatku w Zurychu w styczniu br. zorganizowano tombolę. Dzięki cennym darom od wielu ofiarodawców dochód z tomboli wyniósł kilkaset franków. Ponieważ nie wszystkie fanty zostały wylosowane, planowane jest powtórzenie tomboli przy okazji świąt majowych. Lista ofiarodawców jest umieszczona w Internecie.

Na tym samym opłatku w Zurychu rozstrzygnięto po raz drugi rysunkowy konkurs dziecięcy na bożonarodzeniową kartę świąteczną. Odzew był tym razem mniejszy, ale było parę bardzo ciekawych prac. Dyplomy wręczono 7 marca podczas jubileuszu 15-lecia naszej Misji w Zurychu. Na koniec trzeba wspomnieć, że głównie dzięki p.Markowi Duszyńskiemu już wkrótce odbędą się 2 występy kabarecisty, Andrzeja Rosiewicza - w Zurychu i Bazylei w dniach 8 i 9 maja br. Cały zysk będzie przeznaczony i tym razem na nasze przyszłe Centrum.

Polska Misja Katolicka w Zurychu istnieje już 15 lat!

15-lecie Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu miało mieć w założeniu skromne ramy. „Żadnych kosztów” głosi główna zasada ośrodka, a co uzbieramy, co zarobimy, to na Centrum.

Już podczas odmawiania Różańca w intencji powodzenia Centrum Spotkań i Modlitwy przed Mszą św. przydzielona nam przez tutejsze władze krypta kościoła Liebfrauen była pełna.

Obecność ks. biskupa Józefa Zawitkowskiego (znanego jako ks. Tymoteusz), z jego pełnej liryki umiejętnością przemawiania do małych i dużych, nadała Mszy św. szczególnie uroczysty charakter. Niedzielną nauką zakończył nasz dostojny gość 3-dniowe rekolekcje w Zurychu. Nie było zmęczonych nóg, były zasłuchane twarze, a „twarda” mowa Jezusa przekazana była z serca do serca.

Dalszy ciąg uroczystości przeniósł nas do sali parafialnej, gdzie rozstawione stoły niestety nie zdołały pomieścić wszystkich chętnych...

Ks. prałat Włodzimierz Czerwiński po przywitaniu gości, przede wszystkim Jego Excelencji ks. bpa Józefa Zawitkowskiego, krótko przedstawił historię Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu. Konsul p. Mieczysław Sokołowski złożył w imieniu Ambasadora RP w Szwajcarii dr. J. Margańskiego serdeczne gratulacje z okazji 15-go jubileuszu PMK oraz życzył pomyślnego rozwoju. Obecna była również p. Krystyna Nurczyk z TV Polonia. Dla najmłodszych laureatów konkursu „Moja bożonarodzeniowa kartka” zostały rozdane dyplomy: 1-sza nagrodę otrzymała Faustyna Richard, 2-gą Letycja Troxler oraz 3-cią Fiona Troxler. Tak jak w poprzednim konkursie, i tym razem planowany jest druk i sprzedaż nagrodzonych prac. Brawa dla naszych najmłodszych uczestników budowy Centrum! Stało się już u nas tradycją, że prezentowane na naszych uroczystościach występy artystyczne stoją na wysokim poziomie. Tym razem o uświetnienie uroczystości postarał się zespół muzyczny zurychskiego Ośrodka. O wokalną szatę zadbały panie Ewa Kadłubowska, Iwona Srebniak-Hoffman i Urszula Piotrowska-Hoffman przy akompaniamencie panów Piotra Rzepczyka, Tadeusza Kadłubowskiego oraz Jolanty Duszenko. Przedstawiony nam program piosenki religijnej odznaczał się starannym doborem zarówno tekstów, jak i wspaniałym opracowaniem muzycznym. Niespodzianką były piosenki „Panie dobry jak chleb” i „Abyśmy byli jedno” do tekstów .... ks. Tymoteusza.

Prezes Rady Ośrodka Duszpasterskiego w Zurychu, p. Zbigniew Żółtowski, złożył serdeczne podziękowania ks. biskupowi za uświetnienie swoją osobą uroczystości 15-lecia PMK w Zurychu, jak również za nauki rekolekcyjne w naszych ośrodkach (Zurych, Zug, Solura, Bazylea).

Burza oklasków, podziękowania, kwiaty dla zespołu muzycznego zakończyły część oficjalną.

O wyśmienite posiłki z pierogami, żurkiem, sałatkami oraz wybornymi wypiekami tym razem zadbały: gościnnie Ośrodek z Winterthuru, jak również niezawodny zespół p. Bogusławy Lewickiej, który skupia wszystkie ugrupowania z Zurychu.

Przy każdej tego rodzaju większej uroczystości nasuwa się nieodparcie wniosek, że zarówno wzrastająca frekwencja w czasie Liturgii, jak i stale wzrastające zaangażowanie dużej ilości osób we wszelkiego rodzaju działalności i w spotkaniach wskazuje na palącą potrzebę zdobycia własnej bazy lokalowej. Bowiem trudno oczekiwać nawet od gościnnych parafii, aby dały naszej Misji przez dłuższy czas mozliwość spodziewanego dalszego rozwoju. Oby życzenia Jego Excelencji - nastepnego Jubileuszu w niezależnych ścianach - były prorocze.

/Z.Z./

p.s. Organizatorzy uroczystości przekazali na Centrum SiM kwotę Fr. 880.-

Walne Zebranie Stowarzyszenia Centrum SiM

W dniu 21 marca 2004 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Centrum SiM PMK w Zurychu. Głównymi tematami zebrania były sprawozdania finansowe Skarbnika i Komisji Rewizyjnej za rok 2003 a w dalszej części perspektywy PMK w Zurychu oraz wolne wnioski. Po odczytaniu protokołu z ostatniego Walnego Zebrania odbyła się burzliwa dyskusja. Po jej zakończeniu odbyło się głosowanie za 

przyjęciem protokołu. Protokół został przyjęty większością głosów. Głównemu tematowi - sprawozdaniu finansowemu Skarbnika oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2003 – poświęcono najwięcej czasu. W obszernym sprawozdaniu Skarbnik zapoznał zebranych z prowadzeniem księgowości i ze stanem poszczególnych kont. Skarbnik nadmienił, że księgowość Stowarzyszenia jest prowadzona rutynowo i fachowo i bez najmniejszych problemów, gdyż co roku powtarzają się te same konta i co roku są księgowane te same przychody i rozchody. Jedyną nowością jest otwarcie nowego dodatkowego konta „Transitorische Aktiven“, na którym są księgowane zwroty podatku od wzbogacenia (Verrechnungssteuer) od czasu otrzymania decyzji z Urzędu Podatkowego o zwolnieniu naszego Stowarzyszenia z płacenia podatków.

Po wystąpieniu Skarbnika Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół finansowy Stowarzyszenia za rok 2003. Za jego przyjęciem odbyło się głosowanie. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie. Na zakończenie pani Skarbnik wyraziła uznanie za zaangażowanie i skrupulatną pracę Komisji Rewizyjnej.

W tym roku mija 4-letnia kadencja Zarządu Centrum SiM oraz Komisji Rewizyjnej. Z tego powodu odbędzie się dodatkowe Walne Zebranie, którego termin został ustalony na dzień 28.8.2004 roku. Na nim odbędzie się wybór nowego Zarządu Centrum SiM oraz Komisji Rewizyjnej. Zebranie zadecyduje również o przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia. Dalsza część zebrania była poświęcona wolnym wnioskom. Zostały tu poruszone różnorakie tematy dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia. Podkreślono między innymi, że majątek Centrum SiM wynosi już Fr. 137'250.95. Z jednej strony, jak na nasze warunki jest to dużo, gdyż został zgromadzony w ciągu 3 lat. Z drugiej strony mógłby być o wiele większy, gdyby zaangażowanie naszej wspólnoty było odpowiednio większe, gdyż nasze polonijne społeczeństwo finansowo stać na wiele wiele więcej. Majątek Centrum SiM wzrasta dzięki ofiarności niestety ciągle tych samych ofiarodawców i darczyńców oraz niestety tych samych bezinteresownie zaangażowanych członków i grup naszej misji w Zurychu oraz naszego Stowarzyszenia Centrum SiM. Pani Prezes zaapelowała do aktywniejszego zaangażowania się w nasze wspólne dzieło, w szczególności młodszej części Polonii. Na zakończenie podziękowała zebranym za ofiarną współpracę i udział w zebraniu.

/M. Jaworski/

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia CSiM za rok 2003

Rok 2003 zakończyliśmy z następującymi rezultatami: 

Migrosbank-Privatkonto (16726.954.0/04)    3 610.55
Migrosbank-Anlagesparkonto (42 050514905)  132 741.60
Kasa  4.45
Aktywa tranzytoryczne 894.35
Suma 137 250.95

Wpływy:

Składki członkowskie 2 400.-
Kawa, koncerty, uroczystości  6 451.70
Zbiórki po Mszach sw. w Zurychu 7 502.20
Indywidualne wpłaty 28 021.20
Odsetki bankowe 1 381.30
Przeniesienie z PC (przy PMK) 87-673927-5  9 437.25*
Suma  37 489.25

Wydatki:

Materiały biurowe 705.55
Opłaty pocztowe 2 015.05
Reklama 1 484.90
Wydatki dodatkowe (kolacja Poznańskie Słowiki)  292.50
Opłaty bankowe 203.45
Suma 4 701.45

Zysk w okresie 01.01.03-31.12.03 wynosi 32 787.80

* PC konto 87-763927-5 zostało zamknięte 22.04.03.

W/w konto było kontem dodatkowym (subkonto) przy koncie PMK Zurych przeznaczonym dla Centrum w okresie początkowym (przejściowym) Stowarzyszenia tzn. Do momentu zarejestrowania CSiM. W okresie 01.01.03 do 22.04.03 przelano z w/w konta na konto: 80-533-6 Migros Bank Zuerich 16 726.854.0/04 CSiM kwotę:

21.01.03  5 600.-
25.04.03  3 837.25
Suma 9 437.25

W chwili obecnej wszystkie przekazy wpłaty na konto
PC 87-673927-5 są nieaktualne!

Dnia 29.02.04 Komisja Rewizyjna w składzie: Błotny Grzegorz i Jaworski Michael sprawdziła i odebrała Bilans za rok 2003.

Wszystkie dokumenty finansowe (szczegółowe) są w posiadaniu osób upoważnionych, które w każdej chwili służą wyjaśnieniem.

UWAGA
Prosimy wszystkich członków CSiM o uregulowanie składek członkowskich za rok 2003. Jeżeli są członkowie, którzy zapomnieli o składkach członkowskich za lata poprzednie, prosimy z całym szacunkiem o uregulowanie zobowiązań.

Skarbnik Stowarzyszenia CSiM

Zenona Bossi

Koncert Andrzeja Rosiewicza w Zurychu i Bazylei 

Wszystkim, którzy włożyli swoją bezinteresowną pracę, składam na tym miejscu serdeczne Bóg zapłać. Szczególnie chcę podziękować p.Michaelowi Jaworskiemu za jego dodatkowe i pełne zaangażowania pełnienie funkcji protokolanta.

W ubiegłym okresie nastąpiło kilka zmian personalnych. Ze względu na nadmiar zajęć zrezygnował z funkcji członka Zarządu i jego wiceprezesa p. Tadeusz Kadłubowski. Również swą zapowiedzianą wcześniej rezygnację potwierdziła dotychczasowa przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Krystyna Kolatorska. Obu osobom bardzo dziękuję za współpracę.

Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że w tym roku upływa 4-letnia kadencja obecnego Zarządu Stowarzyszenia. Następne Walne Zebranie (na jesieni br.) będzie musiało wybrać nowy Zarząd. Bardzo proszę wszystkich, zarówno członków jak i sympatyków, o aktywne włączenie się w dalsze prace Stowarzyszenia.

Koncerty odbędą się:
- w Zurychu 8 maja 2004 o godz. 19.00 w sali parafialnej przy kościele Liebfrauen, Weinbergstr. 34
- w Bazylei 9 maja 2004 o godz. 18.00 w sali parafialnej przy kościele St.Anton, Kannenfeldstr. 35

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć występu artysty poprzednim razem i tych, którzy zachęceni jego ostatnim fantastycznym koncertem chcieliby przeżyć to jeszcze raz.

Bilety w cenie Fr. 30.- dla dorosłych i Fr. 25.- dla młodzieży można nabyć bezpośrednio po Mszach św. w ośrodkach niemieckojęzycznej Szwajcarii lub telefonicznie pod nr 044 461 47 10.

Opłatek w Zurychu

Skupiska Polaków rozrzucone po całej Szwajcarii, zgodnie ze zwyczajem wprowadzonym przed laty, na początku każdego rozpoczynającego się roku, organizują spotkania opłatkowe. Spotkanie przy opłatku w Zurychu, w roku 2004 odbyło się dość późno, bo dopiero w m-cu lutym i dlatego też komunikat o nim ukazuje się dopiero teraz.

Użyczana Polakom kaplica kościoła Najświętszej Marii Panny (Liebfraenkirche) na niedzielnej Mszy Swiętej 1 lutego była jeszcze bardziej wypełniona niż zwykle. Nic więc dziwnego, że sala parafialna, w której zaraz po Mszy odbyło się spotkanie opłatkowe, pełniąca rolę sali biesiadnej, ledwie pomieściła gości. Ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński wyraził zadowolenie z tak dobrej frekwencji swych parafian i uprzejmie przywitał zaproszonych na opłatek - honorowych gości.

Pierwszym z nich był kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Polskiej w Bernie - pan Mieczysław Sokołowski. Tradycją się już stało, że spotkania opłatkowe w Zurychu zaszczycają swą obecnością pracownicy polskiego korpusu dyplomatycznego. Pan konsul Mieczysław Sokołowski, pełniący od niedawna swą funkcję, wykorzystał okazję tego spotkania na przedstawienie zebranym rodakom aktualnych spraw kraju, a potem z zaangażowaniem uczestniczył w opłatkowych atrakcjach.

Do honorowych gości należał również zespół muzyczny, który w ramach przyjacielskich kontaktów, przybył z Winterthuru by swoim występem uświetnić opłatkowe spotkanie zurychskiej Polonii. Jest to, przez panią Teresę Krukowską nowo-zorganizowana grupa, muzycznie uzdolnionych rodaków, dzięki którym, to lutowe spotkanie nabrało prawdziwego Boźonarodzeniowego charakteru. Śpiewali oni piękne, oryginalne kolędy do tekstów Wandy Chotomskiej. Program kolęd był z sercem dopasowany zarówno dla dorosłych słuchaczy jak i dla tych najmłodszych, których dużą liczebnością szczyci się zurychska kolonia Polaków. Rozbawione dzieci przerywały swe zabawy by posłuchać kolędy kotka, lub by przy kolędzie: „anioły tańczą rock and rolla“-zatańczyć wraz z nimi. Dorośli natomiast słuchając recytacji z muzycznym tłem Szopena, jednej z trzech uroczych dziewczynek - najmłodszych artystek zespołu - byli poruszeni, zadziwieni, zachwyceni.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe poza swymi szanownymi gośćmi dostarczyło zebranym rodakom jeszcze wielu innych przyjemnych doznań. Więc przede wszystkim smaczny, urozmaicony, uwzględniający polską tradycję–poczęstunek, z wielką gościnnością i uprzejmością przez gospodarzy-organizatorów oferowany.

Również loteria z dużą ilością wartościowych fantów w jednakowy sposób emocjonowała i dużych i małych. Bo któżby nie chciał wygrać nowoczesnego zegarka ufundowanego przez firmę Deskintop albo licznych przejazdów autobusowych do Polski podarowanych przez firmy: Bellmont i Pol-Bus, czy nie skorzystać z okazji wysłania bezpłatnie paczki do krewnych w Polsce dzięki wspaniałomyślności firmy Zernex? Biorąc pod uwagę fakt, że uzysk finansowy z opłatkowej imprezy przeznaczony był na powołanie Centrum Spotkań i Modlitwy, organizatorzy uznali szczodrość firm polonijnych za wyraz poparcia wspólnego celu, co z wdzięcznością podkreślali ogłaszając wartościowe fanty.

W trakcie opłatka rozstrzygnięto również konkurs dla dzieci zorganizowany przez Stowrzyszenie CSiM na najlepszą kartę Bożonarodzeniową. I miejsce zajęła 8-letnia Faustyna Richard z Beromünster, II 9-letnia Leticia Troxler z Zurychu a III jej 6-letnia siostra Fiona.

Na zakończenie były tańce. Pan organista Piotr Rzepczyk grał pięknie i wesoło, a młodzi tańczyli ochoczo. Przed laty kiedy tradycja zabawy tanecznej na opłatku dopiero powstawała, mnie - osobie piszącej to sprawozdanie – troszeczkę ten taniec przeszkadzał. Myślałam wtedy: czy to pasuje opłatek i taniec? Teraz po latach jestem zwolenniczką naszych opłatkowych zabaw. Z przyjemnością przyglądam się wirującym parom i wydaje mi się, że świętość opłatka tym towarzyskim tańcem jest jeszcze pogłębiona. Wszak biblia i psalmy często wzywają do oddawania chwały Bogu „bębnem i tańcem“.

Gospodarzami opłatka w Zurychu byli: Zarząd Stowarzyszenia Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu, na czele z panią Zofią Zglińską, Rada Ośrodka Duszpasterskiego – z panem Zbigniewem Żółtowskim, Szkoła Niedzielna przy PMK w Zurychu - z panią Bogusławą Lewicką i niezliczona ilość cichych, skromnych wolontariuszy, którym wspólnota zurychska zawdzięcza nie tylko tegoroczny udany opłatek, ale również powodzenie wielu innych, przeróżnych imprez. Dzięki zaangażowaniu tych uczynnych idealistów, uczestnicy opłatkowego spotkania w Zurychu: goście, ksiądz, parafianie młodzi i starsi, wszyscy byli zadowoleni, weseli i tą wspólną radością zjednoczeni.

/Janina Kasprzak-Trzcińska/

p.s. Dochód z opłatka w wysokości Fr. 1912.55 został w całości przekazany na potrzeby tworzenia CSiM

Opłatek w Winterthurze

Jak co roku, tradycyjnie w sobotę, tym razem 10 stycznia 2004 r. odbył się w Winterthurze przy par. Św. Józefa "Opłatek" organizowany przez Radę Ośrodka. Uroczystość ta cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem środowiska polskiego skupionego w okolicy Winterthuru. 

Opłatek rozpoczął się o godz. 18.00 przywitaniem przez członków Rady licznie przybyłych gości, w tym ks. prał. Włodzimierza Czerwińskiego oraz członków Kabaretu Trzynastu. Tradycyjne kolędy zaśpiewane przez gości, w oprawie muzycznej p. Joanny Schneiter wprowadziły nastrój świąteczny. Ks. prał. W. Czerwiński złożył nam wszystkim serdeczne życzenia świąteczne oraz odczytał życzenia ks. abpa Stanisława Dziwisza przesłane z okazji Bożego Narodzenia dla wszystkich wiernych w naszej polskiej misji w Zurychu. Do życzeń dołączone było Błogosławieństwo Ojca Świętego. Następnie każdy z obecnych miał okazję podzielić się z najbliższymi opłatkiem składając sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Oby te nasze życzenia, z Bożym Błogosławieństwem ziściły się. 

Po tej pięknej i radosnej części "Opłatka" nastąpiła część artystyczna. Zaproszony Kabaret Trzynastu przedstawił program z kolędami góralskimi w oprawie słownej w gwarze góralskiej wg ks. Józefa Tischnera. Ciekawa dekoracja sceny i stroje ludowo-meksykańskie były miłą oprawą wizualną do kabaretowej, humorystycznej treści programu. Liczne oklaski i żywa reakcja widzów świadczyły, że program się spodobał. W imieniu ROD w Winterthurze serdecznie dziękujemy Kabaretowi za ten udany, godzinny program. 

Po tej części oficjalnej nastąpiła część kulinarna. Organizatorzy przygotowali 3 dania kolacyjne: paszteciki z sosem mięsno-warzywnym i sałatą, pierogi z barszczykiem oraz hot-dogi. Panowie z dużym zaangażowaniem prowadzili bufet z napojami. Można było również napić się kawy i zjeść wyśmienite ciasta własnego wypieku. Udana kolacja oraz bardzo dobra muzyka taneczna, towarzysząca nam do 24.00 w wykonaniu p. J. Schneiter przyczyniły się do sukcesu tegorocznego "Opłatka". Wszyscy jego uczestnicy bawili się doskonale, mieli bowiem okazję potańczyć w różnych stylach tańca towarzyskiego. Niecodziennym elementem tegorocznego "Opłatka" była wystawa szopek bożonarodzeniowych pochodzących z różnych regionów świata, udostępniona przez Szwajcara, p. Walthera, członka Fundacji Karawane, współorganizatora lipcowego obozu dla dzieci niewidomych z Lasek. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom "Opłatka" za tak liczne przybycie, dobry humor i wspólną zabawę. 

Jak co roku dochód z opłatka zostanie przekazany na cele charytatywne oraz potrzeby PMK w Zurychu. 

/Elżbieta Eberle/

Podziękowania dla sponsorów

Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu składa serdeczne podziękowania naszym licznym sponsorom Tomboli za zdecydowane poparcie zbierania funduszy na realizację naszego CENTRUM, tzn. kościoła oraz stałego lokum dla wspólnoty polonijnej w Szwajcarii. Dziękujemy za ufundowanie licznych głównych nagród:

Pani H. Rytel, z Firmy Pol–Bus (www.pol-bus.ch) za sponsorowanie sześciu nagród do Tomboli: dwóch biletów autokarowych firmy AGAT, dwóch biletów autokarowych firmy BERMUDA i dwóch biletów autokarowych firmy INTERCARS. Wszystkie bilety są na przejazd do Polski i z powrotem. Realizacja biletów w firmie Pol-Bus jest możliwa do końca roku 2004.

Pani M. Bellmont (gosia.bellmont@bluewin.ch) za ofiarowanie dwóch biletów na przejazd do Polski i z powrotem. Panu Pielaszek z firmy „Zernex” (zernex@bluewin.ch) za ufundowanie trzech bonów na paczki do Polski. 

Firmie DESKINTOP, Rautistrasse 12, 8047 Zürich za zestaw zegarków (męskiego i damskiego) wartości 299 €. Serdecznie dziękujemy licznym ofiarodawcom fantów, między innymi firmie autokarowej Bermuda za liczne kalendarze.

Specjalne podziękowania składamy Pani Teresie Krukowskiej za (nieodpłatny) oryginalny występ jej zespołu chóralnego ze starannie przygotowanym programem kolęd do tekstów Wandy Chotomskiej.

Za troskę o nasze dobre samopoczucie dziękujemy Pani Lewickiej z jej Zespołem.

 

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu:

Zofia Zgliński – prezes                                                                 Paweł Pyk – sekretarz

Wizyta Ks. Biskupa Józefa Zawitkowskiego 

(fragment)

Ks. Biskup J. Zawitkowski miał w ciągu pięciu dni (od piątku 5 do wtorku 9 marca 04) nauki rekolekcyjne w Kościele Liebfrauen przy ul. Weinbergstrasse 34 w Zurychu, w Kaplicy SS. Klarewianek przy Oswaldgasse 17 w Zugu, w Kościele St. Martin, przy Hauptstrasse w Zuchwilu k. Solury oraz w Kościele Sacré Coeur przy Feierabendstrasse 68 w Bazylei (8 i 9 marca).

Niniejsze obserwacje i uwagi napisałem na podstawie uczestnictwa w bazylejskich rozważaniach rekolekcyjnych.

To było dla wszystkich wielkie przeżycie. Chyba pierwszy raz w życiu przeżyłem Pasję w tak znakomitym literackim wydaniu. Dawno nie słyszałem też tak wspaniałej oracji. Porównałem zdolności krasomówcze Księdza Biskupa z największymi mistrzami w sztuce oratoryjnej : z krakowskim kardynałem Karolem Wojtyłą z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ub. wieku, z Prymasem Tysiąclecia Stefanem Wyszyńskim. Piękna oracja, to dzisiaj sztuka nie pielęgnowana i rzadko można się z taką spotkać. I chociaż poniedziałkowy akt skruchy i wielkiej skromności Ks. Bpa – uklęknięcia przed wiernymi i proszenie ich o błogosławieństwo, aby wesprzeć Księdza w trudnej misji rekolekcyjnej i trafienia do umysłów zebranych bazylejczyków (choć poza nimi była jedna trzecia wiernych, która przyjechała nawet spod Genewy) niejednego wzruszył to nie brakło i takich, którzy dopatrywali się w tym pięknym geście chwytu teatralnego. Ale wydaje mi się, że było ich niewielu. Ja osobiście byłem tym niespotykanym gestem wprost zakłopotany. Dobrze, że Ksiądz Czerwiński, gospodarz spotkania, wyratował nas z tej opresji, gdyż nie wiedzielibyśmy jak się zachować? Czy gromkim głosem krzyknąć „przebaczymy i błogosławimy”, czy indywidualnie podchodzić do Rekolekcjonisty i fizycznie bratać się z Nim. ?

Za wspaniałe dni, które spędził Ks. Bp wśród Polaków w Szwajcarii, a szczególnie za te ostatnie

w dniach 8 i 9 marca, spędzone w l’Eglise Sacré Coeur w Bâle nasze serdeczne Bóg zapłać ! Jest to odczucie nie tylko moje, ale wszystkich zebranych Polaków w krainie Helwetów, tam wszędzie gdzie Ks. Bp dotarł ze słowem Bożym . –

Może nauką, którą uda nam się wynieść z rekolekcji Ks. Bpa Zawitkowskiego AD 2004 będzie

wielkanocne postanowienie zjednoczenia się. W imię Boga i Ojczyzny. Przecież tak ładnie, nietypowo zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje prowadzone przez Ekscelencję Biskupa Józefa z Łowicza: odśpiewaniem unisono wszystkich zwrotek „Jeszcze Polska nie zginęła” i najstarszej pieśni/ hymnu kościelnego: „Boże, coś Polskę...” /.../

/.../Jednością silni – rozumni szałem – mawiał do nas Adam Mickiewicz, tak silnie związany w latach 1829-1840 ze Szwajcarią – szczególnie z Lozanną i Genewą. /.../

Kazimierz Roman Czekaj

Wędrowcom nieść pomoc

Takie oto przesłanie w swoim pierwszym orędziu po wyborze na nowe stanowisko zawarł Ksiądz Biskup Ryszard Karpiński, nowy opiekun duszpasterstwa polonijnego z ramienia Episkopatu Polski, który w niedzielę, dnia 4 stycznia odwiedził naszą wspólnotę w Zurychu. Ksiądz Biskup wraz z ks. prał. W. Czerwińskim oraz ks. Z. Iwickim i ks. G. Hulinem celebrował Mszę św. w kaplicy koscioła Liebfrauen. Przed jej rozpoczęciem wspólnoty religijne naszej parafii przedstawiły się kolejno nowemu duchowemu opiekunowi polskiej emigracji. Rada Ośrodka Duszpasterskiego w Zurychu opowiedziała o swoich zadaniach i dokonaniach w naszej Misji. Przedstawicielka ośrodka w Winterturze, powołując się na wspólnotę ziemi lubelskiej, z której wywodzi się również i Biskup Ryszard, prosiła o modlitwę i wsparcie, a także zapewniła o swojej wierności Bogu i Kościołowi. Stowarzyszenie „Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu” przedstawiło swoje zadania i problemy związane z pozyskaniem nowego miejsca dla Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, prosząc Ks. Biskupa o wstawiennictwo i wsparcie u kościelnych władz szwajcarskich. Kółko Rożańcowe ustami swojej zelatorki zapewniło Ks.Biskupa o modlitwie w intencji nowego posłannictwa Ks. Biskupa, prosząc go także o błogosławieństwo dla naszej zurychskiej emigracji. Również kierowniczka Szkoły Niedzielnej przy PMK w Zurychu przedstawiła osiagnięcia, zamiary i trudności w kształceniu naszych dzieci na emigracji. W procesji z darami trzej młodzi chłopcy, przebrani w stroje królewskie, przyniesli Ks. Biskupowi dary ołtarza a także czerwone pluszowe serduszko symbolizujące dobre uczynki naszych dzieci ofiarowane Panu Bogu.

W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Ks. Biskup nawiązał do uroczystości Objawienia Bogawe współczesnym świecie, wspominając m.in. siłę wiary naszych polskich braci na ziemiach byłego imperium sowieckiego. Wiary, której lata prześladowań a nawet i śmierć nie zdołały pokonać. Prosił nas także o zachowywanie i przekazywanie młodemu pokoleniu wartości i tradycji chrześcijańskich wyniesionych z Ojczyzny. Po Mszy św., po krótkim spotkaniu z rodakami i wspólnym spontanicznym zdjęciu, ks. Biskup udał się do innych ośrodków duszpasterskich niemieckojęzycznej Szwajcarii gdzie wszędzie był serdecznie witany przez przedstawicieli rad duszpasterskich poszczególnych a nawet sąsiednich ośrodków.

Wszyscy jesteśmy wędrowcami na krętych i poplątanych drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania. My, Polacy rozsiani po całym świecie, potrzebujemy jak nikt inny z ludzi duchowego wsparcia i opieki naszego polskiego Kościoła. To dzięki Jego opiece, dzięki błogosławieństwu i wstawiennictwu Boga Wszechmogącego ciągle trwamy jako Naród, także na emigracji, także i tu w Szwajcarii. Opieka duszpasterska nad polskimi ośrodkami jest ogromnie ważna. Intencją nowego opiekuna polskiej emigracji jest, ażeby Polonie świata umacniać, by pomóc jej w dotarciu do Boga, do Kościoła, by żyła w łączności z Ojczyzną, gdzie tkwią korzenie jej narodowej i chrześcijańskiej tożsamości. Nowego duszpasterza polskiej emigracji, Ks. Biskupa Ryszarda, ofiarujemy Maryi w modlitwie różańcowej, aby dodała mu sił w trudnym dziele duchowej opieki nad rozsianymi aż po krańce ziemi naszymi rodakami. Niech dobry Bóg i Maryja Matka naszego Pana, mają Go i Jego dzieło w swojej przemożnej opiece.

Maryjo, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa
Przyjmij nas, Popatrz w nasze serca
Przyjmij nasze troski i nasze nadzieje
Wspomóż nas, ty pełna łaski (...)
Przygotuj nas na przyjście Twojego Syna
Przyjmij nas z naszymi codziennymi problemami
Z naszymi słabościami i ułomnościami 
Z naszymi kryzysami i brakami osobistymi 
Rodzinnymi i społecznymi. 
Nie pozwól, abyśmy utracili dobrą wolę, 
Nie pozwól, abyśmy utracili szczerość sumienia 
I uczciwość w postępowaniu.
Swoją modlitwą wyjednaj nam sprawiedliwość.
Zachowaj pokój na całym świecie. Amen

Jan Pawel II

/S.Grochowski/