Walne Zebranie Stowarzyszenia CSiM PMK w Zurychu 22.06.2008

W dniu 22.06.2008 r. odbyło się Walne Zebranie naszego Stowarzyszenia. Jako (jeszcze) goście obecni byli Rektor PMK w Szwajcarii, ks. S. Kawecki oraz duszpasterz PMK w Zurychu, ks. K. Zadarko. Zebrani zostali zapoznani z działalnością Zarządu i z bilansem za rok 2007 (strona 2). Z różnych prac Zarządu chcemy wymienić przede wszystkim dwie. W związku z odejściem ks. W. Czerwińskiego musieliśmy m.in. przestawić system księgowania, a także sami zredagować i wydrukować Biuletyn Stowarzyszenia, który mógł ukazać się dopiero na Boże Narodzenie. Ponadto za drugim podejściem pogoda była łaskawsza i w lutym 2008 udało się przeprowadzić Pierwsze Zawody Narciarskie Polonii w Bruni k. Einsiedeln. Zadowoleni uczestnicy zachęcają nas do ponownej organizacji.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ponieważ latem upływa 4-letnia kadencja, przeprowadzony został wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wszyscy dotychczasowi członkowie zostali potwierdzeni na następną kadencję (lista na str.4).

W czasie spotkania dyskutowano również dotychczasowe i dalsze relacje między Stowarzyszeniem i PMK. To co było dla nas przedtem zawsze oczywiste, zostało nagle postawione pod znakiem zapytania. Nikt z zebranych nie mógł zrozumieć, co miało na celu opublikowanie w „Wiadomościach” (maj i czerwiec b.r.) krzywdzących komentarzy ks. Rektora na nasz temat. Bowiem różnice zdań dotyczące strony formalnej oraz interpretacji przepisów, wynikające z odmiennych warunków w Polsce i Szwajcarii, są naturalne, ale powinny one zostać wyjaśnione w drodze wzajemnych rozmów. Uzgodniono, że takie rozmowy będą przeprowadzone oraz zostanie zawarta umowa między PMK i Stowarzyszeniem, aby dalsze współdziałanie oparte było na pełnym wzajemnym zaufaniu, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Wychodząc na przeciw życzeniu ks. S. Kaweckiego, w końcu maja b.r. przekazaliśmy na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiego, abpa J. Michalika prośbę o zgodę na udział w pracach Stowarzyszenia każdorazowego Rektora PMK w Szwajcarii lub delegowanego przez niego kapłana odpowiedzialnego w Zurychu za Misję.

Zarząd