Centrum

Centrum: Idea stulecia!

 

Msza św. w Krypcie kościoła Liebfrauen w Zurychu. 
Hl. Messe in der Krypta der Liebfrauenkirche Zürich. 


Szanowni Państwo! 

Idea Centrum została wylansowana przez naszego duszpasterza ks. W. Czerwińskiego wraz z grupą zaangażowanych działaczy PMK w Zurychu. W celu realizacji tej idei - stworzenia Centrum - zostało powołane Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy (CSiM), które aktywnie działa już od 2000 roku.

Stowarzyszenie Centrum SiM jest ośrodkiem aktywnego życia duchowego, oświatowo-kulturalnego oraz towarzyskiego naszej wspólnoty. Stowarzyszenie CSiM jest otwarte dla wszystkich rodaków bez względu na status społeczny, wyznanie i orientację polityczną; dla sympatyków i zwolenników naszych założeń oraz dla wszystkich odczuwających potrzebę wspólnej modlitwy i wspólnych spotkań.  

Centrum: Nasz cel!

Za główny cel Stowarzyszenie CSiM postawiło sobie propagowanie idei wspólnego własnego Centrum oraz zbieranie środków finansowych na jego realizację, t.j. stworzenie stałego locum dla wspólnoty polonijnej w Szwajcarii a szczególnie w części niemieckojęzycznej.

Według statutów założycielskich przyszłe Centrum będzie służyć całej naszej wspólnocie, tj. nam wszystkim. Takie Centrum, na wzór parafii szwajcarskich, będzie ośrodkiem aktywnego życia duchowego, oświatowo-kulturalnego oraz towarzyskiego naszej Polonii.

Centrum: Jakie ono będzie?

Wizję nowego Centrum opieramy na bazie aktualnej, praktycznej działalności Stowarzyszenia CSiM wraz z PMK w Zurychu oraz o ambitne plany działalności na przyszłość. W planach naszych zakładamy stworzenie Centrum, które będzie adekwatne do naszych potrzeb, tak pod względem wielkości jak i infrastruktury, takie, które zapewni jego optymalne funkcjonowanie i umożliwi swobodny rozwój naszej bogatej działalności.

Biorąc pod uwagę te argumenty w wizji Centrum przewidujemy między innymi: kościół z zapleczem, dużą salę koncertową, pomieszczenia dydaktyczne, pomieszczenia kulturalno-oświatowe i administracyjne, mieszkania dla księży i zatrudnionych sióstr zakonnych oraz restaurację lub kawiarnię.

Jak w rzeczywistości nasze Centrum będzie wyglądać, zależeć będzie przede wszystkim od naszych możliwości finansowych oraz przychylności władz szwajcarskich.

Centrum: Droga do celu!

Droga do naszego celu nie jest łatwa i krótka, ale jak wierzymy, cele nasze są do zrealizowania, może nawet trochę wcześniej, jeśli wszyscy wspólnie, w miarę swych możliwości, dołożymy wysiłku i serdecznie zaangażujemy się, by je osiągnąć.

Każda forma pomocy jest mile widziana; najważniejszą teraz jest jednak pomoc finansowa.

Lekcja historii szkółki niedzielnej na tropach polskich w Zurychu. 
Geschichsstunde der Sonntagsschule Zürich.

Nasz apel!

Potrzeba własnego ośrodka staje się coraz bardziej paląca. Jej konieczność motywują: duża frekwencja na nabożeństwach, ograniczone możliwości lokalowe i rozwojowe oraz fakt, że rosnąca aktywność Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu oraz Stowarzyszenia CSiM wyrastają poza ramy możliwości obecnej gościnnej parafii.

Andrzej Rosiewicz ze swymi fanami po spektaklu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Centrum SiM. 
Andrzej Rosiewicz mit seinen Fans nach der Aufführung, welche der Verein Centrum organisiert hat. 

Gorąco apelujemy i zachęcamy wszystkich: osoby prywatne, organizacje, zrzeszenia i firmy polonijne, Szwajcarów, sympatyków i zwolenników naszej idei do aktywnego wspierania naszego wspólnego pięknego dzieła.

Zgromadzone dotychczas fundusze na Centrum napawają nas optymizmem i utwierdzają w przekonaniu, że podjęliśmy dobrą decyzję i że kroczymy właściwą drogą.

Zostań członkiem Stowarzyszenia CSiM!

Zapraszamy do aktywnego udziału w realizacji naszego wspólnego celu poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu. Składka członkowska roczna wynosi Fr. 200.-. Bliższe Informacje otrzymają Państwo pod telefonem 01 461 47 10.

Poprzyj naszą wspólną ideę!
Zostań sponsorem Centrum!

Zapraszamy!


Red. folderu: Michael Jaworski. 23.VI.2003.

     

 

Powrót