Statut Stowarzyszenia
"Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu"

&1. Nazwa i siedziba

1.1 Stowarzyszenie "Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu" (dalej zwane odpowiednio Stowarzyszeniem) działa na podstawie art.60 ff Kodeksu Prawa Cywilnego (Zivilgesetzbuch). Nazwa Stowarzyszenia w języku niemieckim brzmi: "Begegnungs- und Gebets-Zentrum in Zürich"

1.2 Siedzibą Stowarzyszenia jest Zurych.

&2. Charakter i Cele

2.1 Stowarzyszenie ma charakter wyższej użyteczności publicznej.

2.2 Celem Stowarzyszenia jest:
a) nabycie i prowadzenie obiektu (Centrum), w którym znajdą się kaplica i inne pomieszczenia dla potrzeb duchowych i kulturowych Polonii w Szwajcarii
b) służenie polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Centrum
c) organizacja różnych imprez kulturalnych na rzecz celów (&2.2a i &2.2b) Stowarzyszenia.

2.3 Stowarzyszenie nie jest zorientowane komercyjnie i nie dąży do zyskow dla swoich członków.

&3. Członkowie

3.1 Członkami Stowarzyszenia mogą być:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- stowarzyszenia i grupy prawa cywilnego lub kościelnego,
które identyfikują się z celami Stowarzyszenia zawartymi w §2 i pragną czynnie zaangażować się w ich realizację.

3.2 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych
- członków wspierających
- członków honorowych.

3.3 Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających następuje wolną uchwałą Zarządu, którego decyzje są ostateczne. Za członka wspierającego Zarząd może uznać osobę fizyczną lub prawną szczególnie zasłużoną dla Stowarzyszenia, lub która wpłaca regularnie kwotę na jego cele nie mniejszą niż roczna składka członkowska, ale nie złożyła formalnie deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia.

3.4 Przyjęcie członków honorowych następuje na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania przy większości 2/3 głosów obecnych członków.

3.5 Wystąpienie ze Stowarzyszenia jest możliwe w każdym czasie po złożeniu pisemnej rezygnacji.

3.6 Zarząd może zawiesić członka w prawach lub wykluczyć go ze Stowarzyszenia po udzieleniu mu choćby jednego upomnienia w wypadku, gdy jego działalność jest sprzeczna z §2 Statutu, gdy przynosi mu ujmę lub uchyla się bez uzasadnienia od płacenia składek. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

&4. Prawa i obowiązki członków

4.1 Członkowie zwyczajni i honorowi mają bierne i czynne prawo wyborcze po ukończeniu
18 lat.

4.2 Do obowiązków członków należy:
a) przestrzeganie Statutu oraz czynne wspieranie i współpraca w realizacji celów Stowarzyszenia
b) regularne płacenie składek członkowskich. Zobowiazanie to rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Stowarzyszenia i obejmuje cały rok kalendarzowy.
W wypadku wystąpienia ze Stowarzyszenia wpłaconych składek się nie zwraca.

4.3 Członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa do majątku Stowarzyszenia.

4.4 Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

&5. Organizacja

5.1 Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

5.2 Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez Prezesa lub innego delegowanego przez Zarząd członka Stowarzyszenia.

&6. Walne Zebranie

6.1 Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Przewodniczy mu Prezes Zarządu lub - pod jego nieobecność - wyznaczony przez Zarząd inny członek Zarządu.

6.2 Walne Zebranie składa się z członków zwyczajnych (osób fizycznych i delegatów osób prawnych) i honorowych. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

6.3 Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się z reguły raz do roku w 1. półroczu. Jest ono zwoływane przez Zarząd drogą powiadomienia pisemnego z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni i z podaniem porządku obrad.

6.4 Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych (Kworum). Uchwały podejmowane są zwykłą wiekszością głosów poza tymi, które na mocy Statutu wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, o ile Zarząd lub 1/5 zebranych nie zażądają utajnienia głosowania.

6.5 W wypadku braku Kworum na Walnym Zebraniu Zarząd ogłasza drugi termin, jednak nie wcześniej niż za dwa tygodnie. Do ważności uchwał Walnego Zebrania w drugim terminie wymagana jest przewidziana większość głosów obecnych członków.

6.6 Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przez Zarząd
- na mocy własnej uchwały
- na wniosek 1/5 członków Stowarzyszenia
- na wniosek Komisji Rewizyjnej
z zachowaniem procedury jak przy zwoływaniu zwyczajnego Walnego Zebrania.

6.7 Do zadań Walnego Zebrania należą:
a) zmiany w Statucie
b) powoływanie członków honorowych
c) rozstrzygnięcia w sprawie odwołań członków od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub ponownym wpisaniu do Stowarzyszenia
d) wybór Prezesa i członków Zarządu na okres czterech lat
e) wybór Przewodniczącego i 2 członków Komisji Rewizyjnej na okres czterech lat
f) odwoływanie w uzasadnionych przypadkach Preseza Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na wniosek 1/3 członków większością 2/3 głosów

g) przyjęcie sprawozdania rocznego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
h) rozwiązanie Stowarzyszenia
i) przyjęcie przedstawionych przez Zarząd uchwał
j) uchwalanie budżetu, planów perspektywicznych i składek członkowskich
k) rozpatrywanie przedstawionych w formie pisemnej propozycji członków Stowarzyszenia.

&7. Zarząd

7.1 Zarząd składa się z 6-8 osób, w tym:
- Prezesa
- Vice-Prezesa
- Sekretarza
- Skarbnika
- Członków Zarządu

7.2 (usunięty)

7.3 Zarząd - za wyjątkiem Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie - konstytuuje się samodzielnie. Praca w Zarządzie jest nieodpłatna, poszczególni członkowie Zarządu mogą jedynie uzyskać zwrot poniesionych kosztów czy wyłożonych przez siebie pieniędzy.

7.4 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zarezerwowane dla innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w myśl założeń i celów sformułowanych
w §2 Statutu
b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. Dla prawomocności zobowiązań wymagane są podpisy Preseza lub Vice-Preseza oraz dwóch członków Zarządu.
Upoważnienie osób do składania podpisów na czekach i innych dokumentach finansowych wymaga oddzielnej uchwały Zarządu.
c) zwoływanie Walnego Zebrania
d) przygotowanie budżetu, projektów innych uchwał oraz propozycje przyjęcia członków honorowych
e) decyzje w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających
f) decyzje w sprawie zawieszenia i wykluczenia członków ze Stowarzyszenia
g) wyznaczanie delegatów do organizacji i instytucji, z kórymi Stowarzyszenie współpracuje
h) tworzenie komisji i podkomisji w celu realizacji zadań statutowych

7.5 Posiedzenia Zarządu są zwoływane z reguły przez Prezesa. Trzech członków Zarządu może również - po podaniu przyczyny - zażądać zwołania posiedzenia Zarządu. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równej ilości głosów głos decydujący należy do osoby prowadzącej zebranie.

&8. Komisja Rewizyjna

8.1 Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat.

8.2 Komisja Rewizyjna czuwa nad prawidłowością gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia, kontroluje prowadzenie ksiąg rachunkowych i kasowych oraz przedkłada pisemne sprawozdanie z działalności finansowej Zarządu na doroczne Walne Zebranie.

&9. Fundusze Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) składki członkowskie
b) zapisy i dary pieniężne lub rzeczowe osób trzecich
c) dochody z imprez organizowanych na cele Stowarzyszenia
d) odsetki
e) inne dochody

&10. Odpowiedzialność majątkowa

Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania finansowe tylko majątkiem Stowarzyszenia.

&11. Zmiany w Statucie

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych i honorowych. Do przyjęcia zmian wymagana jest większość
2/3 głosów obecnych członków.

&12. Rozwiązanie Stowarzyszenia

12.1 Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych i honorowych przez specjalnie w tym celu zwołane Walne Zebranie.
Do rozwiązania wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych członków.

12.2 Pozostały majątek Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Walnego Zebrania tylko na rzecz polskiego duszpasterstwa katolickiego w Szwajcarii lub innej organizacji wyższej użyteczności dbającej o zachowanie kultury i duchowej tradycji Polonii w Szwajcarii i która spełnia warunki określone w &13. Podział majątku pomiędzy członków Stowarzyszenia jest wykluczony.

&13. Stosunek Stowarzyszenia do innych organizacji polonijnych w Szwajcarii

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w życiu religijno-społecznym wspólnoty polskiej w Szwajcarii, współdziała i wspiera wszystkie organizacje polonijne, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia i z chrześcijańską hierarchią wartości.

&14. Postanowienia końcowe

Niniejszy Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Walne Zebranie w dn. 23.06.2013 r.