Centrum SiM uzyskuje osobowość prawną
i przywilej zwolnienia od płatności podatkowych
czyli
Dwa ważne kroki na drodze do celu

 

Jacek A. Patorski, Nussbaumen bei Baden (AG)

 

Nasze Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misjii Katolickiej w Zurychu (dalej mówmy o nim w skrócie Stowarzyszenie Centrum SiM lub po prostu Stowarzyszenie Centrum), prawie dokładnie na swoje drugie urodziny, w dniu 27-o sierpnia 2002 roku uzyskało oficjalny wpis pod numerem CH-020.6.000.699-1 do ksiąg głównego rejestru w urzędzie Handelsregisteramt des Kantons Zürich.

Fakt ten, poprzedzony długotrwałymi i bardzo wnikliwymi badaniami dotychczasowej działalności Stowarzyszenia Centrum SiM, jest równoznaczny z oficjalnie potwierdzonym otrzymaniem osobowości prawnej naszego stowarzyszenia w Szwajcarii.

Jest to co prawda jeden krok z wielu, na długiej drodze do osiągnięcia naszych statutowych celów, ale tym niemniej chcielibyśmy przedstawić Państwu jego, naszym zdaniem, duże znaczenie dla dalszych działań Stowarzyszenia. W kilku następnych akapitach chcemy unaocznić pozytywne strony tego formalnego kroku.

Po pierwsze uzyskujemy wiarygodny i poważny obraz naszej działalności w oczach obecnych i przyszłych kontrahentów Stowarzyszenia Centrum SiM. Zapisy dokonywane w urzędowym rejestrze są sprawdzalne przez wszystkie zainteresowane naszą działalnością osoby i instytucje.

Z drugiej strony zapisy świadczą i zobowiązują nas do dotrzymywania organizacyjnych i prawnych standardów szwajcarskich w całym zakresie naszych poczynań. Fakt ten budzi zaufanie partnerów, a także członków i sympatyków stowarzyszenia, jest niejako gwarantem solidności poprzez swoją jawność w formie zapisów.

Jednym z głównych zapisów w rejestrze jest krótko i zwięźle sformułowany cel stowarzyszenia, oczywiście odpowiada on dokładnie odpowiednim punktom Statutu Centrum SiM, tym niemniej warto go tu przytoczyć w tzw. „wolnym” tłumaczeniu:

„Celem stowarzyszenia jest ; Zakup i utrzymanie Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu, które składa się z budynku kościoła lub kaplicy oraz pomieszczeń szkolenia katechetycznego, sal spotkań/posiedzeń, pomieszczeń na potrzeby socjalne i kulturalne dla spełnienia zapotrzebowań Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu a także wspieranie polskiego duszpasterstwa katolickiego w całej Szwajcarii a w szczególności w diecezjach na terenie których działa Polska Misja Katolicka w Zurychu.”

Jak łatwo się domyśleć, już choćby z konieczności powyższego tłumaczenia, wszystkie zapisy w szwajcarskim urzędzie dokonywane są w jednym z obowiązujących urzędowych języków szwajcarskich. Tym bardziej było nam przyjemnie stwierdzić, że urząd szwajcarski oficjalnie zaakceptował w zapisie dotyczącym nazwy naszego Stowarzyszenia obok niemieckiego brzmienia „Begegnungs- und Gebets-Zentrum der Katholischen Polenmission in Zuerich“ pełną nazwę w języku polskim „ Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu” satysfakcjonując tym samym możliwość używania dwujęzycznego nazewnictwa w wystąpieniach naszego stowarzyszenia „na zewnątrz” np. w dokumentach kierowanych do władz szwajcarskich.

I może jeszcze jedna wzmianka związana z rejestracją Stowarzyszenia a dotycząca zapisu o gromadzeniu środków finansowych stowarzyszenia potrzebnych w realizacji statutowych celów. Otóż naszymi źródłami dochodów są czy też mogą być: składki członkowskie, ofiary tzw.osób czy instytucji trzecich, oprocentowania z własnego kapitału i co najważniejsze przychody z organizowanych przez stowarzyszenie przedstawień, wystaw, tradycyjnych imprez świątecznych itp., których całkowity zysk może li tylko być przeznaczony na cele statutowe. Jest to istotny warunek w powiązaniu z obciążeniami podatkowymi stowarzyszenia, o czym prosimy czytać więcej w dalszej części tego artykułu.

Do pozostałych zapisów naszej oficjalnej rejestracji odsyłam zainteresowanych czytelników do źródła czyli do Handelsregisteramt des Kantons Zuerich, Bleicherweg 5, CH-8022 Zuerich, lub na stronę internetową tej instytucji:  http://www.hrazh.ch/. Niestety za darmo można odszukać tylko podstawowe informacje na stronie Internetu:

http://www.hrazh.ch/cgi-bin/fnrGet.cgi?fnr=0206000699&amt=020&lang=1&hrg_opt=1100 ,

za dalej idące informacje o naszym Stowarzyszeniu Centrum SiM, Handelsregisteramt pobiera opłaty.

W związku z tym, jeśli Państwo są zainteresowani dalszymi informacjami na temat Centrum SiM, prosimy pisać bezpośrednio na nasz adres w Zurychu: Begegnungs- und Gebets-Zentrum der Katholischen Polenmission in Zürich, Centrum Spotkań i Modlitwy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu, Aemtlerstrasse 41, CH-8003 Zürich. Oczywiście można nas również osiągnać na drodze poczty elektronicznej  kapolmis@swissonline.ch   a takze przejżeć informacje na sasiednich pod-adresach tej stroniy internetowej http://www.pmk-zurich.ch/

Drugim ważnym wydarzeniem i wynikającą z niego radością i satysfakcją, którymi chcemy podzielić się z Państwem (a które jak sądzimy są także udziałem całej Polonii szwajcarskiej), jest sprawa związana z opodatkowaniem Stowarzyszenia Centrum. Otóż po trwającej od marca do lipca 2002‑go roku wnikliwej procedurze przeprowadzonej w Wydziale Prawnym Kantonalnego Urzędu Podatkowego w Zurychu (Kantonales Steueramt Zürich, Abteilung Rechtsdienst), nasze Stowarzyszenie Centrum SiM, jako osoba prawna służąca polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii i poprzez to działająca na rzecz szwajcarskiej Polonii, na mocy urzędowego rozporządzenia z dnia 18 lipca 2002 roku (Verfügung des Kantonalen Steueramts Zürich Nr.10‑367), uzyskało przywilej zwolnienia od płacenia podatków w Szwajcarii: federalnego, kantonalnego i gminnego od zysków z działalności, posiadanego majątku oraz od ofiar pieniężnych zbieranych na cele Stowarzyszenia Centrum SiM.

Jak zapewne większość z nas żyjących na ziemi helweckiej wie z własnego doświadczenia, że polityka fiskalna w Szwajcarii, jakże istotna dla współczesnej cywilizacyjnej rzeczywistości, prowadzona jest twardą, konsekwentną i nierozrzutną ręką. W tym świetle przywilej zwolnienia Stowarzyszenia Centrum od obciążeń podatkowych pokazuje, że pod względem polityczno‑prawnym uzyskaliśmy uznanie i konkretne poparcie władz szwajcarskich dla naszej formy organizacyjnej i naszych statutowych celów. Jednocześnie przywilej ten ma duże znaczenie i daleko idące pozytywne konsekwencje dla działalności Stowarzyszenia Centrum, zarówno teraz w fazie akumulacji kapitału, jak i w przyszłości po powiększeniu się jego majątku trwałego w postaci nieruchomości. Możemy powiedzieć, w dalszym ciągu używając „marszowej” metafory, że tym razem jest to nie tylko ważny ale i duży krok na naszej niełatwej i długiej drodze dochodzenia do celu, duży bo konkretnie związany ze stroną finansową całego przedsięwzięcia.

Cele Stowarzyszenia, które były tak istotne przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu Stowarzyszenia od podatków, cytowane już na wstępie tego artykulu, są treścią § 2 Pkt.2.2 Statutu, wnikliwego czytelnika zachęcamy do jego przestudiowania; w tym celu odsyłamy Państwa do sąsiedniego pod-adresu tejże strony internetowej http://www.pmk-zurich.ch/, gdzie zamieszczone są pełne teksty Statutów w obu wersjach językowych; polskiej i niemieckiej.

Dla obrazowego przypomnienia pragniemy tu podkreślić, że między innymi naszym celem jest stworzenie, w dosłownym i przenośnym znaczeniu, dachu nad budynkiem polskiego kościoła i nad salami do spotkań, nauki, katechizacji, wystaw, koncertów i występów, a także dachu nad pomieszczeniami opieki nad przedszkolakami i ludźmi starszymi. Stowarzyszenie Centrum chce stworzyć ten dach tu i teraz nad głowami ludzi: mieszkającymi w Szwajcarii bez względu na ich rasę czy przynależność państwową, zainteresowanymi i związanymi z polską kulturą i językiem polskim, praktykującymi katolikami ale także przyjaznymi polskiej kulturze i polskim katolikom ludźmi niewierzącymi bądź innych wyznań. Wejście pod dach przyszłych pomieszczeń Centrum jest otwarte dla wszystkich, nie trzeba być formalnym członkiem Stowarzyszenia, by móc uczestniczyć w różnych formach działalności Centrum czy korzystać z możliwści oferowanych przez Polską Misję Katolicką w Zurychu. Natomiast samo członkowstwo w Stowarzyszeniu, do którego gorąco zachęcamy, reguluje § 3 Statutu, który w Pkt. 3.1 stawia dla członków warunek identyfikowania się z celami Stowarzyszenia zawartymi w §2 Statutu i czynnego zaangażować się w ich realizację. Przy tej okazji apelujemy i zwracamy się z prośbą do Państwa o werbowanie nowych członków , nakłonienie osób z kręgu Waszych znajomych o przemyślenie przystąpienia do Stowarzyszenia Centrum. Szczególnie teraz, na początku tej długiej drogi do celu, Stowarzyszeniu bardzo potrzebni są nowi społecznicy; ich głowy, serca i ręce z pewnością przyczynią się do szybszej budowy Centrum.

Domyślamy się, że może być to dla Państwa interesującym jakimi kryteriami kierowali sie prawnicy Kantonalnego Urzędu Podatkowego w przyznaniu Stowarzyszeniu przywileju zwolnienia od podatków, „fiskus” przecież z reguły silnie broni się przed rozdawaniem takich prezentów. Poniżej postaram się bez używania tzw. żargonu prawniczego przedstawić zasadnicze wymagania prawne, które musiało spełnić Stowarzyszenie aby móc się ubiegać o przywilej zwolnienia od podatków.

Zasadniczo zgodnie z ustawodawstwem szwajcarskim § 61 lit.h StG nasze Stowarzyszenie Centrum jest osobą prawną która wyłącznie i jedynie służy polskiemu duszpasterstwu katolickiemu w Szwajcarii, a szczególnie w diecezjach, na których terenie działa PMK w Zurychu, ma więc z tego punktu widzenia ogólnoszwajcarski charakter wyznaniowy. Jest to warunek konieczny ale nie jedyny pozwalający na uzyskanie przywileju zwolnienia podatkowego. Ponadto istnieją jeszcze trzy wymagania, które muszą być spełniane przez Stowarzyszenie Centrum i obowiązkowo zawarte w treści Statutu Stowarzyszenia.

Pierwszym z nich jest warunek niekomercjalności, innymi słowy oznacza to, że Stowarzyszenie nie może być zorientowane w swojej działalności na uzyskiwanie zysku dla siebie samego i np. dzielenia go pomiędzy swych członków. Całkowity zysk Stowarzyszenia uzyskany ze składek członkowskich, ofiar pieniężnych, oprocentowania własnego kapitału czy uzyskanych z organizowanych przez stowarzyszenie przedstawień, wystaw, tradycyjnych imprez świątecznych itp. może li tylko być przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, które są zdefiniowane w § 2 Pkt.2.2 Statutu. By uczynić jednoznacznie zadość temu wymaganiu Zarząd Stowarzyszenia formalnie oświadczył wolę uzupełnienia Pkt.2.2 Statutu o literę c.) o następującym brzmieniu w jęz. polskim:

„2.2.c) Stowarzyszenie nie jest zorientowane komercyjnie i nie zamierza osiągać zysku dla siebie samego.”

Odpowiadające sformułowanie w jęz. niemieckim brzmi:

„2.2.c) Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.“

Drugim warunkiem jest takie statutowe uregulowanie sytuacji majątkowej Stowarzyszenia w przyszłości, że na przypadek gdyby Stowarzyszenie podejęło decyzję o rozwiązaniu się (decyzję teoretyczną dla nas w tej chwili ale nie mogącą być wykluczoną), jego całkowity pozostający majątek może być tylko i wyłącznie przekazany na inną instytucję o podobnym charakterze, a podział majątku Stowarzyszenia pomiędzy członków Stowarzyszenia musi być wykluczony.

W związku z tym warunkiem Zarząd Stowarzyszenia formalnie oświadczył wolę zmiany istniejącgo Pkt.12.2 Statutu, który w dotychczasowym sformułowaniu w jęz. polskim brzmi:

„12.2 Pozostaly majątek Stowarzyszenia może być przekazany uchwałą Walnego Zebrania tylko instytucji wspierającej polskie duszpasterstwo katolickie w Szwajcarii.”

Punkt zostanie uzupełniony o następujące zdanie:

„Podział pozostającego majątku pomiędzy członków Stowarzyszenia jest wykluczony.”

Odpowiadające sformułowanie Pkt. 12.2 Statutu w jęz. niemieckim brzmi:

„12.2 Das restliche Vereinsvermögen darf auf Beschluss der Vereinsversammlung nur zugunsten der polnischen katholischen Seelsorge in der Schweiz übergeben werden.”

Punkt ten zostanie uzupełnione zdaniem:

„Eine Verteilung unter Mitglieder ist ausgeschlossen”.

Trzecim i ostatnim statutowym wymogiem ze strony Wydziału Prawnego Kantonalnego Urzędu Podatkowego w Zurychu był warunek honorowej tzn. nieodpłatnej pracy członków Zarządu na rzecz Stowarzyszenia. Warunek ten był już sformułowany w Pkt. 7.3 Statutu w jego drugim zdaniu i brzmiał w obu wersjach językowych jak następuje:

„7.3 ....... Praca w Zarządzie jest nieodpłatna.”

„7.3 ....... Alle Vorstandsmitglieder verrichten ihre Arbeit unentgeltlich.”

Na podstawie konsultacji z odpowiednimi wytycznymi Wydziału Prawnego Kantonalnego Urzędu Podatkowego w Zurychu, w celu wykluczenia jakichkolwiek innych późniejszych roszczeń ze strony członków Zarządu, Zarząd formalnie oświadczył wolę uzupełnienia Pkt. 7.3 Statutu o następujący tekst:

„7.3 ........, poszczególni członkowie Zarządu mogą jedynie uzyskać zwrot poniesionych kosztów czy wyłożonych przez siebie pieniędzy.”

„7.3 ........und haben nur Anspruch auf Entschädigung ihrer effektiven Spesen und Barausgaben.“

Wspomniane powyżej trzykrotnie formalnie oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia o zobowiązaniu sie do natychmiastowego stosowania się do proponowanych zmian i do przeprowadzeniu zmian w Statucie na najbliższym (wiosną roku 2003) Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, zostało podjęte na posiedzeniu Zarządu w dniu 24. maja 2002 i zdeponowane w Wydziale Prawnym Kantonalnego Urzędu Podatkowego w Zurychu z dniem 5. czerwca 2002 roku.

Jak Państwo mogliście się zorientować z powyżej wyłuszczonych informacji, dotyczących tylko procedury zmian w Statucie, że podczas ubiegania sie o przywilej zwolnienia z podatków, należało uzbroić się w tzw. „świętą” cierpliwość, no ale tego nam przecież w naszym Stowarzyszeniu nie brakuje a i zadanie, obiektywnie patrząc, nie należało przecież do łatwych. Kończąc chciałbym dodać, że w sumie w rozległej korespondencjii musieliśmy dostarczyć do Wydziału Prawnego Kantonalnego Urzędu Podatkowego w Zurychu 10 wielostronicowych dokumentów (protokły, sprawozdania itp.) ilustrujących naszą dotychczasową działalność.

Podsumowywując jesteśmy zadowoleni, że praca Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach ze szwajcarskimi urzędami i władzami; przypomnijmy tu jeszcze raz dotycząca rejestracji Stowarzyszenia i uzyskania przywileju zwolnienia od podatków, przyniosła pozytywne efekty na przyszłość dla naszej polonijnej społeczności w Szwajcarii. Opisaliśmy tu dwa początkowe, formalnie istotne i pomyślnie zakończone aspekty działania Stowarzyszenia, jak myślimy są to dwa ważne kroki zbliżające nas do celu.

 

 


Powrót